/ 4 نظر / 19 بازدید
علی فلسفی

“با تو بودن” را برای این باور دارم که “بی تو بودن” را نمی توانم باور کنم …

امپراطور

دمش گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم!!! نگران نباش! خوبم... از همان "خوب"هایی که پدربزرگم بود و صبحش مرد..!! آپم... و منتظر نظرات پرمهرت[گل]

جیگیلی

وای خدا مردم از خنده.[خنده][قهقهه][خنده][قهقهه]